Ақшасыз, тәжиірбесіз, байланыстарсыз миллиардтық бизнесқа қалай жетуге болады
«‎МИЛЛИАРДЫ» online-курсы‎
Қатысуынды растап, курсты
Айганым Егзекпен
87% скидкамен ал
RU
KZ
Спикер
► МЕДИАЛ ГРУПП компания тобының негізін қалаушы, 2019 жылғы жылдық табысы 52 млрд теңге
► Клиенттер: ҚР Қорғаныс Министрлігі, ҚР ІІМ, BI GROUP, Air Astana
► 18 жасында көшіру нүктелерінің желісін құрды
► Бизнесвумен, ана және аяулы жар
Айганым Егзек
Спикер
Курс жайлы
1
К
Маркетинг және Упаковка
2
Бизнесті нарықта алға жүргізу
3
Сату
4
Дағдарысқа қарсы шешімдер
5
Кәсіпкерлердің қолдауы
нарықты талдайсыз және онлайн режимінде жұмыс істеу үшін өнім жасайсыз
СЕН:
Курс бағдарламасы
Ккурса
Бір клиенттен қанша ақша табатындығыңызды және қажетті пайда алу үшін қанша сату қажет екенін білесіз
1. Сату
Бәсекелестерді қалай талдау керек және олардан қалай асып түсуге болады
2 . Бәсекелестерді талдау
Жобаға үздік қызметкерлерді (тіпті тікелей бәсекелестермен жұмыс істейтіндерді де) тартуды үйрен
3 . Команда жинау
Бизнес иелері үшін
Әр жаңа клиенттің қанша тұратынын біліп, осы құнды қалай азайтуға болатындығын түсінесіз
4 . Клиенттің құны
5 . Метрика
Жаңа метрика арқылы пайдаға әсер етуді үйренесіз. Олар бәрінен қарағанда әлдеқайда маңызды
6 . Құралдар
Қандай құралдар мен фишкалар сіздің сатылымыңызды 2 есе арттыратынын білесіз
Бизнес бастайтындарға
1 . Бизнес
Бизнесті тәуекелсіз және бастапқы капиталсыз, жалдан шықпай қалай бастау керектігін білесіз
2 . Инвестиция
Сіз бастау үшін нақты қадамдар аласыз: идеяны іздеуден бастап, инвестиция тартуға және алғашқы қызметкерлерді жалдауға дейін
3 . Команда
Сіз бизнесті бастау бойынша кеңестер беретін және өздерінің кәсіптері бар бизнесмендер ортасында боласыз
4 . Қызметкерлер
Командаға қандай адамды бірінші болып кімді алу керек және оны қалай таңдау керек екенін білесіз
5 . Гипотеза
Сіз идеяны инвестициясыз қалай тексеруге болатындығын білесіз және сіздің товар/ қызмет/өнім адамдарға қаншалықты қажет екенін анықтайсыз
команда жинап, онымен нарық көшбасшысына айналасыз
қарсылықтар мен дүрбелеңге қарсы сатуды үйренесіз
инвестиция тартасыз
арзан лидтарды алуды үйреніп, клиенттік базаны көбейтесіз
бизнесті цифрландыру және шығындарды азайту
Миллиардерден инвестиция алып,кризисті жеңіп шық!
Online-курсқа жазыл
► Курстан өткендігі туралы атаулы Сертификат
Standart
Premium
VIP
6 990 тг
53 800
Барлық орындар: 500
► 12 online сабақ
► 24/7 техникалық қолдауы бар чат
► Платформаға шектеусіз кіру мүмкіндігі
► Кәсіпкерлер бар чат
► Электрондық workbook
12 990 тг
99 900
Барлық орындар: 50
► Standard пакетінің барлық артықшылықтары
► Premium қатысушылары арасында чатта байланыс
► Сіздің жобаңыз бойынша Айганым Егзекпен кеңес
► Айғаным Егзектің Курсы "Бизнеске 10 трендтік идея"
34 990 тг
269 200
Барлық орындар: 20
► Premium пакеттің барлық артықшылықтары
► Айғаным Егзекпен VIP кәсіпкерлер чаты
► VIP қатысушылармен және Айғаным Егзкпен кездесу
► Инвестиция алу мүмкіндігі
Орын саны шектеулі
Курс бағасының өзгеруіне
► SMM курсы
Күн
Сағат
Минута
Секунда
Сұрақтар бар ма?
Договор публичной оферты
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к сайту онлайн школы «QUANTOM», расположенной по адресу QUANTOM и ко всем соответствующим сайтам, связанным с сайтом QUANTOM.KZ
1.2. Сайт онлайн «QUANTOM» (далее – Сайт) является собственностью ТОО «QUANTOM»
1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта онлайн школы «QUANTOM» (далее – Администрация сайта) и Пользователем данного Сайта.
1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.
1.5. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и изменений, внесенных в настоящее Соглашение.
1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на наличие изменений в нем.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
2.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее значение:
2.1.1 «QUANTOM» — Онлайн Школа, расположенная на доменном QUANTOM, осуществляющая свою деятельность посредством Интернет-ресурса и сопутствующих ему сервисов.
2.1.2. Онлайн Школа — сайт, содержащий информацию об Услугах, Продавце, позволяющий осуществить выбор, заказ и (или) приобретение Услуги.
2.1.3. Администрация сайта Онлайн Школы — уполномоченные сотрудники на управления Сайтом, действующие от имени ТОО «QUANTOM»
2.1.4. Пользователь сайта Онлайн Школы (далее — Пользователь) — лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт.
2.1.5. Содержание сайта Онлайн Школы (далее — Содержание) — охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, включая видео материалы, тексты обучающих материалов, их названия, предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, графические, текстовые, фотографические, производные, составные и иные произведения, пользовательские интерфейсы, а также дизайн, структура, внешний вид, общий стиль и расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на сайте Онлайн Школы.
3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю Онлайн Школы доступа к содержащимся на Сайте материалам и оказываемым услугам.
3.1.1. Интернет-магазин предоставляет Пользователю следующие виды услуг:
— доступ к электронному контенту на платной основе, с правом приобретения просмотра обучающего материала на Сайте Онлайн Школы;
— доступ к информации об Услуге и к информации о приобретении Услуги на платной основе;
— доступ к индивидуальным консультациям на платной основе в соответствии с тарифами на Сайте Онлайн Школы.
— доступ к обучающего материала на платной основе на Сайте Онлайн Школы в разделе «Материалы для работы»;
3.1.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально функционирующие) на данный момент услуги Онлайн Школы, а также любые их последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги Онлайн Школы.
3.2. Доступ к открытым разделам сайта Онлайн Школы предоставляется на бесплатной основе.
3.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
3.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Администрация сайта вправе:
4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте.
4.1.2. Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения.
4.1.3. Изменять размер оплаты, взимаемый за предоставление доступа к платному контенту сайта Онлайн Школы. Изменение стоимости не будет распространяться на Пользователей, имеющих оплаченный контент к моменту изменения размера оплаты, за исключением случаев, особо оговоренных Администрацией сайта Онлайн Школы.
4.2. Пользователь вправе:
4.2.1. Получить доступ к оплаченной части контента Сайта после соблюдения требований о регистрации и оплате.
4.2.2. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, а также приобретать любые Услуги, предлагаемые на Сайте.
4.2.3. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам Онлайн Школы.
4.2.4. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных Соглашением и не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
4.3. Пользователь Сайта обязуется:
4.3.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию, которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта.
4.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей при использовании Сайта.
4.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную работу Сайта.
4.3.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую законодательством Республики Казахстан информацию о физических либо юридических лицах.
4.3.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена конфиденциальность охраняемой законодательством Республики Казахстан информации.
4.3.6. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе как с согласия Администрации сайта.
4.3.7. Не использовать сервисы сайта Онлайн Школы с целью:
4.3.7. 1. загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих лиц; пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому, национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов власти.
4.3.7. 2. побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на территории Республики Казахстан.
4.3.7. 3. нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой форме.
4.3.7. 4. ущемления прав меньшинств.
4.3.7. 5. представления себя за другого человека или представителя организации и (или) сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного Интернет-магазина.
4.3.7. 6. введения в заблуждение относительно свойств и характеристик какой-либо Услуги из каталога Онлайн Школы, размещенного на Сайте.
4.3.7. 7. некорректного сравнения Услуги, а также формирования негативного отношения к лицам, (не) пользующимся определенными Услугами, или осуждения таких лиц.
4.4. Пользователю запрещается:
4.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта данного Онлайн Школы;
4.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта;
4.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые специально не представлены сервисами данного Сайта;
4.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте;
4.4.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, относящейся к Сайту.
4.4.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом другом Пользователе Сайта.
4.4.7. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством Республики Казахстан, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права Онлайн Школы или других лиц.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА «QUANTOM»
5.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется Администрацией сайта.
5.2. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено, передано или распространено любым способом, а также размещено в глобальной сети «Интернет» без предварительного письменного согласия Администрации сайта.
5.3. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и законодательством о недобросовестной конкуренции.
5.4. Приобретение любой Услуги, предлагаемой на Сайте, требует создания учётной записи Пользователя.
5.5. Пользователь несет персональную ответственность за сохранение конфиденциальности информации учётной записи, включая пароль, а также за всю без исключения деятельность, которая ведётся от имени Пользователя учётной записи.
5.6. Пользователь должен незамедлительно уведомить Администрацию сайта о несанкционированном использовании его учётной записи или пароля, или любом другом нарушении системы безопасности.
5.7. Администрация сайта обладает правом в одностороннем порядке аннулировать учетную запись Пользователя, если она не использовалась более 24 месяцев календарных месяцев подряд без уведомления Пользователя.
5.8. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные положения и условия о покупке Товара и оказанию услуг, предоставляемых на Сайте.
5.9. Информация, размещаемая на Сайте не должна истолковываться как изменение настоящего Соглашения.
5.10. Администрация сайта имеет право в любое время без уведомления Пользователя вносить изменения в перечень услуг, предлагаемых на Сайте, и (или) в цены, применимые к таким Услугам Онлайн Школы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, Администрацией сайта не возмещаются.
6.2. Администрация сайта не несет ответственности за:
6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах.
6.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки, связанные с их работой.
6.2.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.

7. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Администрация сайта вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного Сайта информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в отношении неправомерного использования Сайта либо для установления (идентификации) Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в права Администрации сайта или в права других Пользователей Сайта.
7.2. Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе, которую посчитает необходимой для выполнения положений действующего законодательства или судебных решений, обеспечения выполнения условий настоящего Соглашения, защиты прав или безопасности ТОО «QUANTOM» Пользователей.
7.3. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее законодательство Республики Казахстан требует или разрешает такое раскрытие.
7.4. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения действия Сайта либо по причине технической неполадки или проблемы.
7.5. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования Сайтом.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня её получения, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим законодательством Республики Казахстан.
8.4. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен в течение 10 рабочих дней после возникновения оснований для иска, за исключением защиты авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. При нарушении условий данного пункта любой иск или основания для иска погашаются исковой давностью.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.
9.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной информацией и могут быть использованы Администрацией сайта без ограничений.

10. Реквизиты и адрес исполнителя:
ТОО «QUANTOM», Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/8, офис. 143.
БИН 150340016393

ИИК № KZ326017131000030157 АО «Народный банк Казахстана» БИК HSBKKZKX
Тел.: +7 747 008 6406

Сұрақтар бар ма?
Біздің менеджер сізге толық ақпапат береді
Төлем реквизиттері
Төлем әдістері
Қатысу пакеті: Standart
Бағасы: 53 800
Kaspi Bank перевод
5169 4971 3902 3133
+7 (707) 313-11-75
Дияс Маликович М.
Төлем жасағаннан кейін, чекті WhatsApp номерге жіберіңіз
6990 тг
Төлем реквизиттері
Төлем әдістері
Қатысу пакеті: Premuim
Бағасы: 99 900
Kaspi Bank перевод
5169 4971 3902 3133
+7 (707) 313-11-75
Дияс Маликович М.
Төлем жасағаннан кейін, чекті WhatsApp номерге жіберіңіз
12 990 тг
Төлем реквизиттері
Төлем әдістері
Қатысу пакеті: VIP
Бағасы: 269 900
Kaspi Bank перевод
5169 4971 3902 3133
+7 (707) 313-11-75
Дияс Маликович М.
Төлем жасағаннан кейін, чекті WhatsApp номерге жіберіңіз
34 990 тг